Ελευθερία και αγάπη.

Κυριακή Απόκρεω, Αποστολικό Ανάγνωσμα: Α΄ Κορ. 8, 8 – 9, 2
“Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν.”
Ο Απόστολος Παύλος στον Απόστολο της Κυριακής της Απόκρεω ονομάζει την ελευθερία εξουσία.

ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ (Α΄ Κορ. η΄8- θ΄2)

Αδελφοί,
8, 8 βρῶμα ἡμᾶς οὐ παρίστησι τῷ Θεῷ· οὔτε γὰρ ἐὰν φάγωμεν περισσεύομεν, οὔτε ἐὰν μὴ φάγωμεν ὑστερούμεθα.
9 Βλέπετε δὲ μήπως ἡ ἐξουσία ὑμῶν αὕτη πρόσκομμα γένηται τοῖς ἀσθενοῦσιν.
10 Ἐὰν γάρ τις ἴδῃ σε, τὸν ἔχοντα γνῶσιν, ἐν εἰδωλείῳ κατακείμενον, οὐχὶ ἡ συνείδησις αὐτοῦ ἀσθενοῦς ὄντος οἰκοδομηθήσεται εἰς τὸ τὰ εἰδωλόθυτα ἐσθίειν;
11 Καὶ ἀπολεῖται ὁ ἀσθενῶν ἀδελφὸς ἐπὶ τῇ σῇ γνώσει, δι’ ὃν Χριστὸς ἀπέθανεν.
12 Οὕτω δὲ ἁμαρτάνοντες εἰς τοὺς ἀδελφοὺς καὶ τύπτοντες αὐτῶν τὴν συνείδησιν ἀσθενοῦσαν εἰς Χριστὸν ἁμαρτάνετε.
13 Διόπερ εἰ βρῶμα σκανδαλίζει τὸν ἀδελφόν μου, οὐ μὴ φάγω κρέα εἰς τὸν αἰῶνα, ἵνα μὴ τὸν ἀδελφόν μου σκανδαλίσω.
9, 1 Οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος; Οὐκ εἰμὶ ἐλεύθερος; Οὐχὶ Ἰησοῦν Χριστὸν τὸν Κύριον ἡμῶν ἑώρακα; Οὐ τὸ ἔργον μου ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ;
2 Εἰ ἄλλοις οὐκ εἰμὶ ἀπόστολος, ἀλλά γε ὑμῖν εἰμι· ἡ γὰρ σφραγὶς τῆς ἐμῆς ἀποστολῆς ὑμεῖς ἐστε ἐν Κυρίῳ.

Λίγες σκέψεις από το Αποστολικό Ανάγνωσμα της Κυριακής

Πότε είμαστε ελεύθεροι;
Όταν μπορούμε να κυβερνάμε την ελευθερία μας.
Όταν κυβερνήτη της προσωπικής μας ελευθερίας θέτουμε την αγάπη.
Ελευθερία χωρίς λογική καταντά τρέλα.
Ελευθερία χωρίς Θεό μετατρέπεται σε ασυδοσία.
Ελευθερία χωρίς αγάπη εξελίσσεται σε τυραννία.
Ο Απόστολος Παύλος λέγει: Ναι στην ελευθερία, αλλά ενωμένη πάντοτε με την αγάπη.
Τότε γίνεται αιώνια ελευθερία, αφού η κυριαρχία της ελευθερίας δεν είναι στιγμιαία, αλλά είναι διαρκής.
Ο Χριστός, καίτοι Άχρονος, δεσμεύτηκε μέσα στο χρόνο.
Ο Χριστός, καίτοι Άπειρος και Αχώρητος, δεσμεύτηκε μέσα στο χώρο.
Ο Χριστός, καίτοι Αναμάρτητος, δεσμεύτηκε στην καταδίκη του Σταυρού.
Και όμως, ο ελεύθερος Χριστός δεσμεύτηκε, αυτοδεσμεύτηκε από αγάπη στον αμαρτωλό άνθρωπο.
Πάνω από την ελευθερία είναι η αγάπη.

Αφήστε μια απάντηση

Γνωρίζεις τι είναι τα ψυχοσάββατα της Εκκλησίας μας;

09/03/2024

Δώσε μας Κύριε μετάνοια!

09/03/2024