Η πονηρή ερώτηση ενός νομοδιδασκάλου στον Ιησού

Ευαγγελική Περικοπή, ΙΕ΄ Ματθαίου (Ματθ. κβ΄ (22) 35-46)

35 Τῷ καιρῷ ἐκείνῳ, νομικός τις προσῆλθε τῷ Ἰησοῦ, πειράζων αὐτόν καὶ λέγων·
36 Διδάσκαλε, ποία ἐντολὴ μεγάλη ἐν τῷ νόμῳ;
37 ὁ δὲ Ἰησοῦς ἔφη αὐτῷ· Ἀγαπήσεις Κύριον τὸν Θεόν σου ἐν ὅλῃ τῇ καρδίᾳ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ ψυχῇ σου καὶ ἐν ὅλῃ τῇ διανοίᾳ σου·
38 αὕτη ἐστὶ πρώτη καὶ μεγάλη ἐντολή.
39 δευτέρα δὲ ὁμοία αὐτῇ· ἀγαπήσεις τὸν πλησίον σου ὡς σεαυτόν.
40 ἐν ταύταις ταῖς δυσὶν ἐντολαῖς ὅλος ὁ νόμος καὶ οἱ προφῆται κρέμανται.
41 Συνηγμένων δὲ τῶν Φαρισαίων ἐπηρώτησεν αὐτοὺς ὁ Ἰησοῦς
42 λέγων· Τί ὑμῖν δοκεῖ περὶ τοῦ Χριστοῦ; τίνος υἱός ἐστι; λέγουσιν αὐτῷ· Τοῦ Δαυῒδ.
43 λέγει αὐτοῖς· Πῶς οὖν Δαυῒδ ἐν Πνεύματι Κύριον καλεῖ αὐτὸν λέγων,
44 εἶπεν ὁ Κύριος τῷ Κυρίῳ μου, κάθου ἐκ δεξιῶν μου ἕως ἂν θῶ τοὺς ἐχθρούς σου ὑποπόδιον τῶν ποδῶν σου;
45 εἰ οὖν Δαυῒδ καλεῖ αὐτὸν Κύριον, πῶς υἱὸς αὐτοῦ ἐστι;
46 καὶ οὐδεὶς ἐδύνατο αὐτῷ ἀποκριθῆναι λόγον, οὐδὲ ἐτόλμησέ τις ἀπ’ ἐκείνης τῆς ἡμέρας ἐπερωτῆσαι αὐτὸν οὐκέτι.

Σύντομες σκέψεις για την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής

Ο Χριστός στην απάντηση Του παρουσιάζει ως πρώτη εντολή την αγάπη. Όλες οι εντολές έχουν δοθεί για τη ζωή αυτή. Η αγάπη είναι και γι’ αυτήν και για την άλλη ζωή.
Είναι η εντολή με αιώνιες διαστάσεις. Όλα κάποια ημέρα θα καταργηθούν. Ἡ ἀγάπη «οὐδέποτε ἐκπίπτει» (Α’ Κορ. 13, 8).
Από την αγάπη στον Θεό εξαρτάται η αγάπη στους ανθρώπους. «Δευτέρα δέ ὁμοία αὐτῇ· Ἀγαπήσεις τόν πλησίον σου ώς σεαυτόν» (στ. 39).
Και από αυτές τις δύο αγάπες εξαρτώνται τα πάντα. «Πλήρωμα γάρ νόμου ἡ ἀγάπη» (Ρωμ. ιγ’ 10).
Η αγάπη είναι το γνώρισμα του ανθρώπου του Θεού. «Ἐν τούτῳ γνώσονται πάντες, ὅτι ἐμοί μαθηταί έστε, ἐάν ἀγάπην ἔχητε ἐν ἀλλήλοις» (Ιωάν. 13, 35).
Πάνω από όλα τα πράγματα του κόσμου ζυγίζει η ψυχή.
Πάνω από όλα τα χαρίσματα ζυγίζει η αγάπη.
Και πάνω από όλες τις αγάπες είναι ο Θεός.

(Σκέψεις από το βιβλίο του Αρχιμανδρίτου Δανιήλ Αεράκη, “Μικρό Κυριακοδρόμιο“)

Αφήστε μια απάντηση

Η μητρότητα από την πρώτη στιγμή της είναι μια ανηφόρα

03/02/2024

Η παραβολή των ταλάντων

03/02/2024