Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

Η Ευαγγελική περικοπή της Κυριακής του Τελώνου και Φαρισαίου

ΕΥΑΓΓΕΛΙΟ (Λουκ. ιη’ 10-14)

Εἶπεν ὁ Κύριος τήν παραβολὴν ταύτην·
10 ἄνθρωποι δύο ἀνέβησαν εἰς τὸ ἱερὸν προσεύξασθαι, ὁ εἷς Φαρισαῖος καὶ ὁ ἕτερος τελώνης.
11 Ὁ Φαρισαῖος σταθεὶς πρὸς ἑαυτὸν ταῦτα προσηύχετο· ὁ Θεός, εὐχαριστῶ σοι ὅτι οὐκ εἰμὶ ὥσπερ οἱ λοιποὶ τῶν ἀνθρώπων, ἅρπαγες, ἄδικοι, μοιχοί, ἢ καὶ ὡς οὗτος ὁ τελώνης·
12 νηστεύω δὶς τοῦ σαββάτου, ἀποδεκατῶ πάντα ὅσα κτῶμαι.
13 Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.
14 Λέγω ὑμῖν, κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ ἢ γὰρ ἐκεῖνος· ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.

Σύντομες σκέψεις για την ευαγγελική περικοπή της Κυριακής

“Καὶ ὁ τελώνης μακρόθεν ἑστὼς οὐκ ἤθελεν οὐδὲ τοὺς ὀφθαλμοὺς εἰς τὸν οὐρανὸν ἐπᾶραι, ἀλλ᾿ ἔτυπτεν εἰς τὸ στῆθος αὐτοῦ λέγων· ὁ Θεός, ἱλάσθητί μοι τῷ ἁμαρτωλῷ.”
Ο τελώνης είπε λίγα λόγια προσευχής, αλλά με την καρδία του.
Ο τελώνης με την καρδία του χτύπησε την πόρτα του Θεού και Εκείνος τον άκουσε.
Μόνο τον άκουσε; Του χάρισε το σπίτι Του.
Του έδωσε δικαίωση.
Τον συγχώρεσε.
Τον έκανε δεκτό στη Βασιλεία Του.
“κατέβη οὗτος δεδικαιωμένος εἰς τὸν οἶκον αὐτοῦ” (Λουκ. 18,14)
Αξία, λοιπόν έχουν τα λόγια της καρδιάς:
η συναίσθηση των αμαρτημάτων μας,
το καθαρό πρόσωπο,
η αγάπη,
η συγγνώμη,
το δάκρυ.
Λόγος της καρδιάς είναι η ταπείνωση.
“ὅτι πᾶς ὁ ὑψῶν ἑαυτὸν ταπεινωθήσεται, ὁ δὲ ταπεινῶν ἑαυτὸν ὑψωθήσεται.” (Λουκ. 18,14)

Αφήστε μια απάντηση

Οι ευσεβείς υπό διωγμόν

24/02/2024

Όλα επιτρέπονται;

24/02/2024