Όλα επιτρέπονται;

Κυριακή Ασώτου, Αποστολικό Ανάγνωσμα: Α΄ Κορ. 6, 12-20

12 Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.
13 Τὰ βρώματα τῇ κοιλίᾳ καὶ ἡ κοιλία τοῖς βρώμασιν· ὁ δὲ Θεὸς καὶ ταύτην καὶ ταῦτα καταργήσει. τὸ δὲ σῶμα οὐ τῇ πορνείᾳ, ἀλλὰ τῷ Κυρίῳ, καὶ ὁ Κύριος τῷ σώματι·
14 ὁ δὲ Θεὸς καὶ τὸν Κύριον ἤγειρε καὶ ἡμᾶς ἐξεγερεῖ διὰ τῆς δυνάμεως αὐτοῦ.
15 Οὐκ οἴδατε ὅτι τὰ σώματα ὑμῶν μέλη Χριστοῦ ἐστιν; Ἄρας οὖν τὰ μέλη τοῦ Χριστοῦ ποιήσω πόρνης μέλη; Μὴ γένοιτο.
16 Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι ὁ κολλώμενος τῇ πόρνῃ ἓν σῶμά ἐστιν; Ἔσονται γάρ, φησίν, οἱ δύο εἰς σάρκα μίαν·
17 ὁ δὲ κολλώμενος τῷ Κυρίῳ ἓν πνεῦμά ἐστι.
18 Φεύγετε τὴν πορνείαν. πᾶν ἁμάρτημα ὃ ἐὰν ποιήσῃ ἄνθρωπος ἐκτὸς τοῦ σώματός ἐστιν, ὁ δὲ πορνεύων εἰς τὸ ἴδιον σῶμα ἁμαρτάνει.
19 Ἢ οὐκ οἴδατε ὅτι τὸ σῶμα ὑμῶν ναὸς τοῦ ἐν ὑμῖν Ἁγίου Πνεύματός ἐστιν, οὗ ἔχετε ἀπὸ Θεοῦ, καὶ οὐκ ἐστὲ ἑαυτῶν;
20 Ἠγοράσθητε γὰρ τιμῆς· δοξάσατε δὴ τὸν Θεὸν ἐν τῷ σώματι ὑμῶν καὶ ἐν τῷ πνεύματι ὑμῶν, ἅτινά ἐστι τοῦ Θεοῦ.

Σκέψεις από τον Απόστολο της Κυριακής

“Πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐ πάντα συμφέρει· πάντα μοι ἔξεστιν, ἀλλ᾿ οὐκ ἐγὼ ἐξουσιασθήσομαι ὑπό τινος.” (Α΄ Κορ. 6,12)
Άλλο ελευθερία του ανθρώπου και άλλο δυνατότητα του ανθρώπου.
Η ελευθερία κυριαρχεί στη δυνατότητα και την κατευθύνει προς σωστή λειτουργία.
Όταν η εξουσία γίνεται εξουσιασμός, όταν η ελευθερία χαλκεύει τα δεσμά της εξαρτήσεως, όταν η ανάγκη γίνεται εξαναγκασμός, τότε μεταπηδάμε αμέσως από το χώρο της ελευθερίας στο κελλί της σκλαβιάς.
Και, το χειρότερο, γινόμαστε σκλάβοι κρατώντας τη σημαία της δήθεν ελευθερίας!
Ο Άσωτος προβάλει πάντοτε σαν τη μεγάλη ελπίδα.
Εκείνος πραγματοποίησε τη μεγάλη στροφή, την επιστροφή.
Πέρασε από την εξάρτηση στην ελευθερία.
Ναι, είναι δυνατόν να γίνει και σήμερα αυτή η στροφή και επιστροφή.
Να περάσουμε από την εξάρτηση στην ελευθερία.

Αφήστε μια απάντηση

Κυριακή Τελώνου και Φαρισαίου

01/03/2024

Γνωρίζεις τι είναι τα ψυχοσάββατα της Εκκλησίας μας;

01/03/2024