Εκκλησιαστική Ιστορία

Η ιστορία της Εκκλησίας του Ιησού Χριστού από την αρχή μέχρι σήμερα. Το έργο αυτό το διακρίνει αυστηρή επιλογή της ύλης, πιστότητα στην ιστορική πραγματικότητα, σαφήνεια και βιβλιογραφική πληρότητα.

Βραβείο Ακαδημίας Αθηνών.

Έκδοση Όγδοη

Περιεχόμενα

Πρόλογος των εκδοτών 11
Προλεγόμενα 13

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΠΡΩΤΗ
Από του Ιησού Χριστού μέχρι του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας.

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Από του Ιησού Χριστού μέχρι του Μεγάλου Κωνσταντίνου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Η αρχαϊκή εποχή
§ 1. Ιστορικαί προϋποθέσεις και ίδρυσις της χριστιανικής Εκκλησίας 18
§ 2. Η στενή σύνδεσις του χριστιανισμού και Ιουδαϊσμού, η βαθμιαία απομάκρυνσις του πρώτου από του δευτέρου και η διάδοσις αυτού εν τω εθνικώ κόσμω 28
§ 3. Η ιδέα της επικείμενης δευτέρας παρουσίας του Ιησού Χριστού και αι εξ αυτής προελθούσαι ενθουσιαστικαί τάσεις 41

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Γνωστικοί και Μαρκίων και ο κατ’ αυτών άγων της χριστιανική Εκκλησίας
§ 4. Γνωστικοί και Μαρκίων 61
§ 5. Ο κατά των Γνωστικών και του Μαρκίωνος αγών της Εκκλησίας 72
§ 6. Η κατά της Εκκλησίας αντίδρασις 78

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Ανάπτυξις της διοργανώσεως της θείας λατρείας και των θεολογικών γραμμάτων από των μέσων της β’ εκατονταετηρίδος
§ 7. Διοργάνωσις 94
§ 8. Θεία λατρεία 101
§ 9. Θεολογικά Γράμματα 123

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Από του Μεγάλου Κωνσταντίνου μέχρι του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Aι νέαι συνθήκαι της χριστιανικής Εκκλησίας και η κατ’ αυτών αντίδρασις
§ 10. Η απέναντι της πολιτείας και της εθνικής θρησκείας θέσις του χριστιανισμού 138
§ 11. Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας 149
§ 12. Μοναχικός βίος 153

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Ο δογματικός καθορισμός της χριστιανικής διδασκαλίας
§ 13. Tο τριαδικόν δόγμα 166
§ 14. Το χριστολογικόν δόγμα 209
§ 15. Το περί σωτηρίας δόγμα 249
§ 16. Παυλικιανισμός και Εικονομαχία 253

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Η διάδοσις του χριστιανισμού
§ 17. Η διάδοσις του χριστιανισμού εν τη Δύσει 264
§ 18. Η διάδοσις του χριστιανισμού εν τη Ανατολή 271

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Διοργάνωση, θεία λατρεία, χριστιανικός βίος και θεολογικά γράμματα
§ 19. Διοργάνωσις 279
§ 20. Θεία λατρεία 304
§ 21. Θεολογικά γράμματα 325

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΔΕΥΤΕΡΑ
Από του σχίσματος της Δυτικής Εκκλησίας μέχρι της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων (1453) και της εν τη Δυτική Εκκλησία μεταρρυθμίσεως της ιστ΄ εκατονταετηρίδος

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Η Ανατολική Εκκλησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Το σχίσμα της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας και αι προ ένωσιν απόπειραι
§ 22. Το σχίσμα της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 343
§ 23. Απόπειραι ενώσεως της Ανατολικής και Δυτικής Εκκλησίας 379

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Η διάδοσις του χριστιανισμού
§ 24. Η εκχριστιάνισις των Νοτιοσλαύων και των Ρουμάνων 398
§ 25. Η εκχριστιάνισις των δυτικών Σλαύων και των Ούγγρων 401
§ 26. Η εκχριστιάνισις των βορείων Σλαύων 406

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’- Αι αιρέσεις και θεολογικαί έριδες
§ 27. Λείψανα των αρχαίων αιρέσεων, ήτοι του νεστοριανισμού, μονοφυσιτισμού και μονοθελητισμού. Αι «αιρετικαί Έκκλησίαι» της Ανατολής 411
§ 28. Νέαι αιρέσεις και θεολογικαί έριδες 421

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Δ’ – Διοργάνωσις, θεία λατρεία, χριστιανικός βίος και θεολογικά γράμματα
§ 29. Διοργάνωσις 439
§ 30. Θεία λατρεία και χριστιανικός βίος 463
§ 31. Θεολογικά γράμματα 467

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η Δυτική Εκκλησία

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Ακμή και κατάπτωση του παπισμού
§ 32. Σχέσεις Εκκλησίας και πολιτείας μέχρι του περί «περιβολής» αγώνος 479
§ 33 Ο περί περιβολής και κοσμοκρατορίας αγών, νίκη και ακμή του παπισμού 488
§ 34. Η κατάπτωσις του παπισμού 509

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Αποτελέσματα της ακμής του παππισμού
§ 35. Αι κατά των μουσουλμάνων σταυροφορίαι 515
§ 36. Η ανάπτυξις της διοργανώσεως της δυτικής Εκκλησίας 521
§ 37. Η ανάπτυζις της θείας λατρείας 536
§ 38. Η ανάπτυξις των θεολογικών γραμμάτων 545

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Αποτελέσματα της καταπτώσεως του παπισμού
§ 39. Η νέα θεωρία περί Εκκλησίας εν τη Δύσει και αι μεταρρυθμιστικοί σύνοδοι. Αντιπαπικαί ιδέαι 561
§ 40. Η χειραφέτησις των κρατών και των Εκκλησιών της Δύσεως από του παπισμού 567
§ 41. Η κατά του παπισμού αντίδρασις των αιρέσεων, αντιπαπικαί και ανθιερουργικαί ιδέαι (μεταβατικών στάδιον εις τον προτεσταντισμόν) 570

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΤΡΙΤΗ
Από της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως υπό των Τούρκων (1453) και της μεταρρυθμίσεως της ιστ’ εκατονταετηρίδος μέχρι σήμερον

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ
Η Εκκλησία της Δύσεως

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Μεταρρύθμισις και Αντιμεταρρύθμισις
§ 42. Οι τρεις μεταρρυθμισταί, Λούθηρος, Ζβίγγλιος και Καλβίνος 586
§ 43. Η αντιμεταρρύθμισις της παπικής Εκκλησίας 606
§ 44. Πάλη μεταρρυθμίσεως και αντιμεταρρυθμίσεως 611

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Εκκλησιαστικού και θεολογικαί ίριδες και αιρέσεις εν τη παπική και τη προτεσταντική Εκκλησία
§ 45. Εκκλησιαστικαί και θεολογικαί ίριδες και αιρέσεις μέχρι της Διαφωτίσεως
α’ Εν τη παπική Έκκλησία 625
β’ Εν τη προτεσταντική Εκκλησία 630
§ 46. Έκκλησιαστικαί ίριδες και αιρέσεις από της Διαφωτίσεως μέχρι σήμερον
α’ Εν τη παπική Εκκλησία 637
β’ Εν τη προτεσταντική Εκκλησία 643

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Διοργάνωση, θεία λατρεία και θεολογικά γράμματα
§ 47. Διοργάνωσις και θεία λατρεία της παπικής Εκκλησίας 652
§ 48. Διοργάνωσις και θεία λατρεία της προτεσταντικής Εκκλησίας 662
§ 49. Τα Θεολογικά γράμματα των προτεσταντών και παπικών
α’ Εν τη προτεσταντική Εκκλησία 667
β’ Εν τη παπική Εκκλησία 680

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ
Η Ανατολική Εκκλησία
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Α’ – Σχέσεις της ανατολικής Εκκλησίας προς την τουρκικήν πολιτείαν και τας Εκκλησίας της Δύσεως
§ 50. Σχέσεις της ανατολικής Εκκλησίας προς την τουρκικήν πολιτείαν 688
§ 51. Σχέσεις της ανατολικής ορθοδόξου Εκκλησίας προς την παπικήν 696
§ 52. Σχέσεις της ανατολικής ορθοδόξου Εκκλησίας προς την προτεσταντικήν 703

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Β’ – Αιρέσεις και σχίσματα
§ 53. Αιρέσεις και θεολογικαί ίριδες 714
§ 54. Το Βουλγαρικόν σχίσμα και η Βουλγαρική Εξαρχία 720

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Γ’ – Διοργάνωση, θεία λατρεία, χριστιανικός βίος και θεολογικά γράμματα
§ 55. Διοργάνωσις 745
§ 56. Θεία λατρεία και χριστιανικές βίος 760
§ 57. Θεολογικά γράμματα 766

ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΙ ΕΥΡΕΤΗΡΙΑ
ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΠΙΝΑΞ 777
ΠΙΝΑΞ ΡΩΜΑΙΩΝ ΚΑΙ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ AΥTOKPATOPΩN 794
ΚΑΤΑΛΟΓΟΙ ΠΑΤΡΙΑΡΧΩΝ
α’ Κωνσταντινουπόλεως 796
β’ Αλεξανδρείας 799
γ’ Αντιοχείας 800
δ’ Ιεροσολύμων 801
ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΑΠΩΝ ΡΩΜΗΣ 802
ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟΝ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟΝ (Ελληνικόν και Λατινικόν) 805

Βάρος 1,400 kg
Διαστάσεις 17 × 4 × 24 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

ISBN

9789605500436

Συγγραφέας

Αρχιμανδρίτου Βασιλείου Κ. Στεφανίδου

Εκδόσεις

Εκδόσεις Παπαδημητρίου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Εκκλησιαστική Ιστορία”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…