Εφραίμ του Σύρου Τα Ασκητικά

Του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών Εφραίμ του Σύρου, Τα Ασκητικά με απόδοσι στην Νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου, Αγιορείτου.

Ο Άγιος Εφραίμ ο Σύρος με τους Ασκητικούς του Λόγου, μας εισάγει στην καθαρά Πνευματική ζωή, μας προφυλάσσει από τις παγίδες του Εχθρού και μας καθοδηγεί άριστα στον νόμο της ανώτερης πνευματικής ζωής.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου
Βίος του Οσίού Πατρός Εφραίμ του Σύρου (28 Ιανουαρίου)
Περί Κατανύξεως
Ευχή από την διδασκαλία του Αγίου Εφραίμ
Περί της Ψυχής, όταν πειράζεται από τον εχθρό, πώς πρέπει να προσεύχεται με δάκρυα στον Θεό
Εξομολόγησις, δηλαδή προσευχή προς τον Θεό
«Του οσίου πατρός ημών Εφραίμ επιστολή προς Ιωάννην μονάζοντα…
Υπομνηστικό, δηλαδή επιστολή
Λόγος τετρασύλλαβος
Λόγος επτασύλλαβος, ήτοι μέτρον
Έλεγχος του εαυτού και εξομολόγησις
Λόγος κατανυκτικός
Λόγος κατανυκτικός
Λόγος άλλος κατανυκτικός
Περί κρίσεως και κατανύξεως
Περί αρετών και κακιών λόγος
Περί φόβου Θεού
Περί αφοβίας
Περί αγάπης
Δι΄όσους δεν έχουν αγάπην
Περί μακροθυμίας
Δι’ όποιον δεν έχειν μακροθυμίαν
Περί υπομονής
Περί του μη έχοντος υπομονήν
Περί αοργησίας
Περί οξυχολίας (οξυθυμίας)
Περί πραότητος
Περί πονηρίας
Περί αληθείας
Περί ψεύδους
Περί υπακοής
Περί ανυποταξίας και γογγυσμού
Δεν πρέπει να έχει κανείς φθόνον ή ζηλοτυπίαν
Περί φθόνου και ζηλοτυπίας
Περί του να μη είναι κανείς λοίδορος
Περί λοιδορίας και λοιδόρων
Περί εγκρατείας
Περί ακρασίας
Πρός καθαίρεσιν υπερηφανείας
Λόγος ασκητικός
Κατά μίμησιν των παροιμιών
Για διόρθωσι όσων ζούν με εμπάθεια και απαιτούν τιμές
Περί φόβου
Περί φόβου ψυχών
Περί των παθών
Λόγος παραινετικός
Περί αρετής
Προς ασκητήν κεφάλαια Δ’
Πρόλογος
Κεφάλαια Δέκα
Πρόλογος
Κεφαλαιο Α’ – Ι’
«Πρόσεχε σεαυτώ»
Κεφάλαια Α’ – ΙΒ’
Δεν πρέπει να γελώμεν και να μετεωριζώμεθα, αλλά να κλαίωμεν και να θρηνώμεν εαυτούς
Συμβ. ή περί πνευμ. Βίου προς Νεόφυτον μον
Μακαρισμοί
Μακαρισμοί έτεροι
Πώς αποκτά κανείς την ταπεινοφροσύνην;
Περί ορθού βίου
Προτροπή στην Θεοσέβεια
Προς αρχάριους ασκητάς
Προς αρχάριους
Περί υπακοής
Νουθεσία περί ματαιοφροσύνης
Περί ταπεινοφροσύνης
Περί ηγουμένων
Περί φιλαυτίας και κενής απάτης
Περί διαφοράς νυσαγμών
Περί εργοχείρου
Περί αμέλειας και υπομονής γερόντων
Περί πίστεως και μεταβάσεως από τόπου εις τόπον
Περί αφοβίας Θεού και αμέλειας
«Τω έχοντι δοθήσεται και περισσευθήσεται»
Περί ταπεινοφροσύνης
Πρέπει ο χριστιανός να είναι μακρόθυμος και αμνησίκακος
Περί παθών
Πώς πρέπει να παρακινούμε όσους αμελούν την σωτηρία τους
Πρέπει ο αδελφός όστις αναγιγνώσκει να εννοεί και να αναγινώ σκει με επιμέλειαν, διότι ο Θεός είναι πανταχού παρών
Περί παρθενίας και σωφροσύνης
Περί αγνείας
Περί του να μη περιπλανώμεν τους οφθαλμούς εδώ και εκεί, αλλά μάλλον αυτούς μεν να έχωμεν κάτω, την δε ψυχήν εις τον Κύριον
Περί μετριοπάθειας
Περί ανυπότακτων και περί αναστάσεως και φόβου Θεού και περί μελλούσης κρίσεως
Περί ευλάβειας
Περί εκείνων οι οποίοι εκπίπτουν από αμέλεια των και προφασίζονται «προφάσεις εν αμαρτίαις»
Περί μετανοίας
Δεν πρέπει να ομνύωμεν
Προς τον αδελφόν ο οποίος λέγει «καλλίτερον να νυμφεύεται κανείς παρά να σκανδαλίζεται»
Περί φόβου Θεού
Περί αγάπης
Προς Ευλόγιον Μοναχόν
Προς αμελή μοναχό ο οποίος λέγει, αναχωρώ και πηγαίνω εις τον κόσμον
Περί κακοήθειας
Περί διαφοράς του μοναχ. Βίου και του κοσμικού
Περί γλωσσαλγίας και παθών
Περί του ότι πρέπει να είναι τέλειος ο μοναχός
Περί του εμφυσήματος
Περί υπομονής
Περί μακαρισμών και ταλανισμών
Λόγοι εις την Δευτέραν Παρουσίαν του Κυρίου
Λόγος εις την παρουσίαν του Κυρίου και περί συντέλειας και την παρουσίαν του Αντιχρίστου
Λόγος εις τον Τίμιον, Ζωοποιόν Σταυρόν και εις την δευτέραν παρουσίαν και περί αγάπης και ελεημοσύνης
Λόγος εις πατέρας τελειωθέντας
Λόγος έτερος εις πατέρας τελειωθέντας
Διαθήκη του Εφραίμ

Βάρος 1,150 kg
Διαστάσεις 17,5 × 3,5 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

Συγγραφέας

Όσιος Εφραίμ ο Σύρος

Εκδόσεις

Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Εφραίμ του Σύρου Τα Ασκητικά”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…