Νέον Λειμωνάριον

Περιέχον Μαρτύρια Παλαιά, Νέα και Βίους Οσίων μετά Ακολουθιών
Υπό των Αγίων: Μακαρίου Νοταρά, Αθανασίου του Παρίου, Νικηφόρου του Χίου, Νικοδήμου του Αγιορείτου.

Το πα­ρόν Λει­μω­νά­ριον έχει και έ­να ιδιαίτερο χα­ρα­κτη­ρι­στι­κό∙ Τα όσα αναφέρουν και γρά­φουν οι ανω­τέ­ρω Ά­γιοι Πα­τέ­ρες δεν είναι πρό­χει­ρες πλη­ρο­φο­ρί­ες και ανα­φο­ρές. Τα όσα αναφέρουν έχουν υπο­στεί σκλη­ρό έ­λεγ­χο, Γι’ αυτό τον λόγο και είναι αξιοπρόσεκτα τα Συναξάρια αυτά.

Με απόδοση στην Νεοελληνική υπό Βενέδικτου Ιερομονάχου, Αγιορείτου

Περιέχει Ακολουθία Παρακλητική εις την Αγίαν και Ομοούσιον και Αδιαίρετον Τριάδα, ψαλλομένη από όσους επιθυμούν, όταν συμβή να δοκιμάζεται στα βάσανα κάποιος νέος Μάρτυρας, συνταχθείσα παρά Νικηφόρου Ιερομονάχου του Χίου.

Στόν βί­ο τοῦ Ἁ­γί­ου Μάρ­κου ἀ­να­φέ­ρε­ται: «Αὐ­τά ἀ­κού­σα­με ρη­τῶς ἀ­πό τόν ἴ­διο καί ἐ­μεῖς ἐ­δῶ στήν Χί­ο, ἀ­φοῦ πολ­λές φο­ρές τά εἶ­πε σέ ἄλ­λους.  Λοι­πόν ὅ­ταν μά­θα­με τόν σκο­πό του, προ­σπα­θή­σα­με καί ἐ­μεῖς νά τόν ἐμ­πο­δί­σου­με καί ἀ­κού­σα­με, ὅ­σα ἀ­να­φέ­ρα­με πα­ρα­πά­νω».

5 Ἰ­ου­νί­ου∙ μνή­μη τοῦ Ἁ­γί­ου Μάρ­κου τοῦ Νέ­ου∙ Ἀ­να­φέ­ρε­ται∙ «τοῦ ὁ­ποί­ου τήν λαμ­πρά Ἄ­θλη­σι, ἐ­άν πα­ρα­λεί­ψου­με ἐ­μεῖς πού ἀ­ξι­ω­θή­κα­με νά ἰ­δοῦ­με αὐ­τήν καί ὑ­περ­θαυ­μά­σα­με, πρό­κει­ται νά ζη­μι­ώ­σου­με πο­λύ τούς φι­λο­μάρ­τυ­ρες. Λοι­πόν πρέ­πει νά γρά­ψου­με γιά δό­ξα Θε­οῦ καί ὅ­σα εἴ­δα­με καί ὅ­σα ἀ­κού­σα­με καί ἀ­λη­θῶς μᾶς δι­η­γή­θη­καν οἱ αὐ­τό­πτες μάρ­τυ­ρες».

Βάρος 1,150 kg
Διαστάσεις 17,5 × 3,5 × 25 cm
Εξώφυλλο

Σελίδες

Χρονολογία εκδόσης

Συγγραφέας

Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου

Εκδόσεις

Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Νέον Λειμωνάριον”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…