Πρόσχωμεν 14

Στή θεία Λειτουργία ἔχουμε τρία εἴδη προσευχῆς:
Τή δοξολογία, τήν εὐχαριστία καί τήν αἴτησι.
Τήν εὐχαριστία τήν προσφέρουμε «ὑπέρ πάντων ὧν ἴσμεν καί ὧν οὐκ ἴσμεν, ὑπέρ τῶν φανερῶν καί ἀφανῶν εὐεργεσιῶν».
Γιά τήν εὐχαριστία γίνεται λόγος καί ὅταν ὁ λειτουργός ἑτοιμάζεται να μεταφέρη τά τίμια Δῶρα στην Αγία Τράπεζα: «Εὐχαριστοῦμέν σοι, Κύριε ὁ Θεός τῶν δυνάμεων, τῷ καταξιώσαντι ἡμᾶς παραστῆναι καί νῦν τῷ ἁγίῳ σου θυσιαστηρίῳ καί προσπεσεῖν τοῖς οἰκτιρμοῖς σου ὑπέρ τῶν ἡμετέρων ἁμαρτημάτων καί τῶν τοῦ λαοῦ ἀγνοημάτων» (εὐχή Α΄ τῶν πιστῶν). Μέ εὐχαριστία σφραγίζεται καί ἡ δωρεά τῶν τιμίων Δώρων: «Εὐχαριστοῦμέν σοι, Δέσποτα φιλάνθρωπε, εὐεργέτα τῶν ψυχῶν ἡμῶν, ὅτι καί τῇ παρούσῃ ἡμέρᾳ κατηξίωσας ἡμᾶς τῶν ἐπουρανίων σου καί ἀθανάτων μυστηρίων» (μετά τήν θεία Μετάληψι).
Η αίτησις δεσπόζει στο μεγαλύτερο μέρος τῆς θείας Λειτουργίας. Είμαστε οἱ φτωχοί ζητιάνοι τῆς ἀγάπης τοῦ Θεοῦ. Ζητάμε «ἔτι καί ἔτι».
Τήν δοξολογία τήν βλέπουμε επίσης σέ ὅλες τίς φάσεις τῆς θείας Λειτουργίας. Ιδίως στον τρόπο, πού ἀρχίζουμε καί στόν τρόπο πού τελειώνουμε.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Αντί προλόγου: «Εγώ καί σύ νά εἴμαστε ένα»
Ἡ προσευχή τῆς Ἐκκλησίας
Προσευχή ταπεινή
Ἡ Ἐκκλησία προσεύχεται
Ομοθυμαδόν προσεύχονται
Ἡ λειτουργία τῆς εὐχαριστίας
Ἡ εὐχαριστία τῆς Ἐκκλησίας
Η λειτουργία κατά τόν Χρυσόστομο
Ο Χρυσόστομος γιά τό κήρυγμα
Η λατρεία στήν ἀρχαία Ἐκκλησία
Τό τετράπτυχο τῆς λατρευτικῆς συνάξεως
Λάμπουσα κοινωνία
Η πρώτη χριστιανική κοινότητα
Δέησις καί κήρυγμα
Εκτενής
Αμβωνας και Αγία Τράπεζα
Μικρό ευχολόγιο μεταφρασμένο
Κυριακή ἡμέρα
Κυριακή, ἀρχαία παράδοσις
Αγγελοι συλλειτουργοῦν
Τό ἀρχαῖο συλλείτουργο
Θεία Κοινωνία
Ὁ Μυστικός Δείπνος «άπτοποιεῖ τό μυστήριο
Κατανοητά όλα
Ανάγνωσμα
Κατά τάξιν
Λογική και κατανοητή λατρεία
Αδηλος φωνή
Πρεσβύτεροι (χωρίς ὀφφίκια)
Γιατί; Γιατί; Γιατί;
Χριστός ὁ Θεός ἡμῶν
«Ούτως» καί «οὗτος»
Ἡ ὑποταγή τοῦ Χριστοῦ!

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Πρόσχωμεν 14”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…