Σε ποιόν Θεό να πιστέψω;

Η επο­χή μας με τούς ε­πι­σφα­λείς δι­ε­θνείς συ­σχε­­τι­σμούς, τις αλ­λο­πρό­σαλ­λες ι­σορ­ρο­πί­ες, τις οι­κο­νο­μι­κές κρίσεις και α­να­κα­τα­τά­ξεις, την ε­να­­γώ­νια α­να­ζή­τη­ση νέ­ων πη­γών ε­νέρ­γειας, και πο­λύ πε­ρισ­σό­τε­ρο με τις μα­ζι­κές με­τα­κι­νή­σεις πλη­θυ­σμών που έχουν δι­α­φο­ρε­τι­κές θρη­σκευ­τι­κές τά­σεις, προ­μη­νύ­ει κο­σμο­γο­νι­κές αλ­λα­γές.
Σύμ­φω­να με επί­ση­μες στα­τι­στι­κές, μέ­χρι το 2050 στην Αγ­γλί­α 4.000 να­οί θα γί­νουν τζα­μιά, ο ­μου­σουλ­μα­νι­σμός θα γί­νει πρώ­τη σε πλη­θυ­σμό θρη­σκεί­α, ο ιν­δου­ισμός δεύ­τε­ρη, και θα α­κο­λου­θούν τα χρι­στι­α­νι­κά δόγ­μα­τα. Σύμ­φω­να με άλ­λες στα­τι­στι­κές, σε 50 χρό­νια ο μου­σουλ­μα­νι­σμός θα εί­ναι η πρώ­τη δύ­να­μη σε ό­λη την Ευ­ρώ­πη.
Η κα­τά­στα­ση στην Ελ­λά­δα δεν εί­ναι α­κό­μη τό­σο τρα­γι­κή, αλ­λά τα δι­ά­φο­ρα προ­βλή­μα­τα αρ­χί­ζουν να γί­νον­ται ο­ρα­τά ό­λο και πε­ρισ­σό­τε­ρο. Πού πά­ει λοι­πόν αυ­τός ο τό­πος, κι αυ­τός ο κό­σμος; Τί μέλ­λον θα πα­ρα­δώ­σουν οι με­γα­λύ­τε­ροι στις νέ­ες γε­νι­ές; Ποι­ά Ελ­λά­δα θα αν­τι­κρίζουν τα παι­διά μας; Θα γί­νου­με μει­ο­νό­τη­τα; Θα α­φο­μοι­ω­θούμε; Πώς θα μεί­νου­με στα­θε­ροί στον πο­λι­τι­σμό μας και στην πί­στη μας, όταν δεν ξέ­ρου­με την ι­στο­ρί­α μας και την Ορ­θο­δο­ξί­α μας, ό­ταν δεν ξέ­ρου­με τι πι­στεύ­ου­με και για­τί το πι­στεύ­ου­με; Εί­ναι και­ρός λοι­πόν να αν­τι­δρά­σου­με ουσια­στικά.

Εξώφυλλο: Μαλακό

Σελίδες: 152

Έκδοση: 8η

8,00 

Βάρος 0,250 kg
Διαστάσεις 12,5 × 0,8 × 19,5 cm
ISBN

9789609575140

Συγγραφέας

Μάριος Ν. Δομουχτσής

Εκδόσεις

Εκδόσεις Ο Σωτήρ

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Σε ποιόν Θεό να πιστέψω;”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…