Ο αόρατος πόλεμος

Ένα από τα πλέον γνωστά έργα του Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου, το οποίο έχει βοηθήσει αμέτρητες ψυχές στον Αόρατο Πόλεμο, τον οποίο διεξάγουν κατά του αοράτου εχθρού.

Απόδοσις στη νεοελληνική υπό Βενεδίκτου Ιερομονάχου Αγιορείτου.

Εξώφυλλο: Δεμένο

Σελίδες: 304

ΙΑ΄ έκδοση: 03/2015

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15
ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Σε τι βρίσκεται η χριστιανική τελειότητα. Για να την αποκτήση κάποιος, πρέπει να πολεμά.. Τα τέσσερα αναγκαία σ’ αυτόν τον πόλεμο 21
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Δεν πρέπει να εμπιστευώμαστε, ούτε να δίνουμε θάρρος ποτέ στον εαυτό μας 28
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Η ελπίδα και η εμπιστοσύνη στο Θεό 33
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’ Πώς μπορεί να γνωρίση κάποιος εάν εργάζεται με την έλλειψι εμπιστοσύνης στον εαυτό του και με την ολοκληρωτική ελπίδα στον Θεό 36
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Το λάθος που κάνουν πολλοί νομίζοντας ως αρετή την μικροψυχία 37
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Άλλες γνώσεις μέσα από τις όποιες αποκτάται η απιστία στον εαυτό μας και, η εμπιστοσύνη και το θάρρος στον Θεό 38
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’. Πώς πρέπει να εκπαιδεύουμε το νου μας, για να τον φυλάμε από την αγνωσία 40
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Γιατί δεν διακρίνουμε σωστά τα πράγματα και πώς μπορούμε να τα γνωρίζουμε 43
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Πώς πρέπει να φυλάμε το νου μας από την πολυπραγμοσύνη και την περιέργεια 44
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’. Πώς πρέπει να εξασκούμε τη θέλησί μας για να θέλη σε όλες μας τις εσωτερικές και εξωτερικές πράξεις, ως τελειωτικό σκοπό μόνο την ευχαρίστησι του Θεού 47
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’. Μερικές σκέψεις που παρακινούν την επιθυμία του ανθρώπου να θέλη να κάνη σε κάθε πράγμα το θέλημα του Θεού 53
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’. Τα πολλά θελήματα και οι επιθυμίες, που υπάρχουν στον άνθρωπο και η μάχη που υπάρχει ανάμεσα τους 54
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΓ’. Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της παραλόγου θελήσεως των αισθήσεων και σχετικά με τις πράξεις που πρέπει να πραγματοποίηση η θέλησις, προκειμένου να αποκτήση τις συνήθειες των αρετών 59
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’. Τι πρέπει να γίνεται, όταν η ανώτερη λογική θέλησις φαίνεται νικημένη από την παράλογη και κατώτερη και από τους εχθρούς 67
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’. Πρέπει να πολεμά κανείς με όλες του τις δυνάμεις και παντοτεινά και γενναία 71
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’. Με ποιο τρόπο ξημερώνοντας πρέπει να βγαίνη στη μάχη το πρωί ο στρατιώτης του Χριστού για να πολεμά 74
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’. Με ποια ταξί πρέπει να πολεμούμε εναντίον των παθών μας 77
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’. Πώς πρέπει να αντιπολεμά κάποιος στα ξαφνικά κινήματα των παθών 78
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΘ’. Πώς πρέπει να πολεμά κανείς κατά των σαρκικών παθών 81
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’. Πώς πρέπει να πολεμά κάποιος εναντίον της αμελείας 90
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’. Η διόρθωσις των εξωτερικών αισθήσεων. Και με ποιόν τρόπο μπορεί κάποιος να πέρα­ση από αυτές στην θεωρία και δοξολογία του Θεού 95
ΚΕΦΑΛΑΙΟ KB’. Τα ίδια αισθητά πράγματα που είπαμε, μας χρησιμεύουν ως μέσα και όργανα, για να διορθώνουμε τις αισθήσεις μας, εάν περνάμε από αυτά στη μελέτη του σαρκωθέντος Λόγου και στα μυστήρια της ζωής και του πάθους του 104
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’. Πώς πρέπει να διορθώνουμε τις αισ­θήσεις μας με άλλους τρόπους, όταν μας παρουσιάζονται τα αισθητά αντικείμενά τους 107
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’. Πώς πρέπει να κυβερνάμε τη γλώσσα μας 113
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’. Πώς πρέπει να διορθώνουμε την φαντασία και την ενθύμησί μας 123
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’ Ο στρατιώτης του Χριστού πρέπει να αποφεύγη με όλη του τη δύναμι τις ταραχές και ενοχλήσεις, αν θέλη να πολεμήση καλά τους εχθρούς του 136
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’. Τι πρέπει να κάνουμε, όταν είμαστε πληγωμένοι 141
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΗ’. Ποια τακτική έχει ο διάβολος να πολεμά γενικά και να παραπλανά ανθρώπους διαφόρων καταστάσεων 144
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΘ’. Ο πόλεμος και η απάτη που χρησιμοποιεί ο διάβολος για εκείνους που κρατάει στην δουλεία της αμαρτίας 145
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Λ’. Ο πόλεμος και η απάτη, που μεταχειρίζεται ο διάβολος για εκείνους πού γνωρίζουν το κακό τους και θέλουν να ελευθερωθούν. Και γιατί οι αποφάσεις μας πολλές φορές δεν φέρνουν το αποτέλεσμα τους 146
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΑ’. Η απάτη πού χρησιμοποιεί ο εχθρός για εκείνους που νομίζουν ότι βαδίζουν στην τελειότητα 149
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΒ’. Ο πόλεμος και η απάτη που χρησιμοποιεί ο διάβολος, για να εγκαταλείψουμε τον δρόμο της αρετής που βαδίζουμε 152
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΓ’. Η τελευταία απάτη, που χρησιμοποιεί ο διάβολος, για να μας γίνωνται αιτία κακίας οι αρετές που αποκτήσαμε 157
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΔ’. Μερικές γνώσεις που είναι απαραίτητες, για να νικήσουμε τα πάθη και να αποκτήσουμε νέες αρετές 163
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΕ’. Οι αρετές πρέπει να αποκτώνται σταδιακά, βαθμηδόν και πρώτα πρέπει να απασχολούμαστε με την μία και κατόπιν με την άλλη 171
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΣΤ’. Με ποια μέσα αποκτούνται οι αρετές και πώς πρέπει να κυβερνούμαστε για να εξασκούμαστε κάποιον καιρό σε μία μόνο 173
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΖ’. Πρέπει να προχωρούμε με φροντίδα και επιμέλεια παντοτινή στην άσκησι της αρετής 176
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΗ’. Έχοντας υποχρέωσι ν’ αγωνιζώμαστε πάντα τον αγώνα των αρετών, δεν πρέπει ν’ αποφεύγουμε εκείνα πού γίνονται αφορμές για να τα αποκτήσουμε 178
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΛΘ’. Πρέπει να αγαπάμε όλες τις αφορμές, πού προξενούν την απόκτησι των αρετών και περισσότερο εκείνες πού έχουν περισσότερες δυσκολίες 180
ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Μ’. Πώς μπορούμε σε διάφορες αφορμές να χρησιμοποιήσουμε την άσκησι μιας…. αρετής 183
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΑ’. Ο καιρός πού πρέπει να βάλουμε για την εξάσκησι κάθε αρετής· τα σημεία της προκοπής 185
ΚΕΦΑΛΑΙΟ MB’. Δεν πρέπει να επιθυμούμε πολλά για να ελευθερωθούμε από τα βάσανα πού υποφέρουμε με υπομονή. Και πώς πρέπει να κυβερνούμε όλες μας τις επιθυμίες, για να είμαστε ενάρετοι 189
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΓ ‘. Πώς πρέπει να αντιστεκόμαστε στον διάβολο, όταν προσπαθή να μας παραπλανήση με την αδιακρισία 191
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΔ’. Η υπόληψις του εαυτού μας και η παρακίνησις του διαβόλου μας κάνουν να κρίνουμε με αυθάδεια τον πλησίον. Πώς πρέπει να ατιστεκώμαστε σε αυτά 194
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΕ’. Η προσευχή 198
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΣΤ΄. Τι είναι η νοερά προσευχή και πώς πρέπει να γίνεται 204
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΖ’. Η προσευχή που γίνεται δια μέσου μελέτης και θεωρίας 209
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΗ’. Άλλος τρόπος προσευχής δια μέσου μελέτης 212
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΜΘ’. Τρόπος προσευχής δια μέσου της Θεοτόκου Μαρίας 213
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ν’. Μερικές σκέψεις για να προστρέχουμε στην Θεοτόκο με πίστι και θάρρος 217
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΑ’. Πώς πρέπει να μελετά κανείς και να προσεύχεται δια μέσου των Αγγέλων και των Αγίων 219
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΒ’. Η μελέτη των παθών του Κυρίου προξενεί διάφορες διαθέσεις και θεοφιλή πάθη στην καρδιά μας 221
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΝΓ’. Οι ωφέλειες που μπορούμε να δεχθούμε από την μελέτη του Εσταυρωμένου και η μίμησις των αρετών του 229
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’. Το πανάγιο μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας 239
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’. Πώς πρέπει κανείς να δέχεται το πανάγιο Μυστήριο της Θείας Ευχαριστίας, δηλαδή πως πρέπει να δέχεται μυστηριακά τον Χρίστο 240
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Γ’. Πώς πρέπει να ετοιμαζώμαστε για την κοινωνία, για να παρακινηθούμε στην αγάπη του Θεού 244
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ’. Η Πνευματική και νοερή Κοινωνία, δηλ., πώς κοινωνείται νοερά και πνευματικά ο Χρίστος 252
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ε’. Η απόδοσι χαρίτων και ευχαριστίας 255
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΣΤ’. Η νοητή προσφορά, δηλαδή πώς πρέπει κανείς να προσφέρη νοερά τον εαυτό του και κάθε του έργο στον Θεό 257
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ζ’ Η αισθητή ευλάβεια, η ψυχρότητα και, η ξηρασία της ευλάβειας αυτής 261
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Η’. Η εξέτασις της συνειδήσεως 267
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Θ’. Πώς πρέπει να προετοιμαζώμαστε εναντίον των εχθρών που μας πολεμούν κατά τον καιρό του θανάτου 275
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι’. Ποιες είναι οι τέσσερες προσβολές που μας φέρνουν οι εχθροί μας κατά την ώρα του θανάτου. Και πρώτα η προσβολή της πίστεως και η θεραπεία της 277
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΑ’. Η προσβολή της απογνώσεως και η ιατρεία της 279
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IB’. Η προσβολή της κενοδοξίας και η ιατρεία της 280
ΚΕΦΑΛΑΙΟ IΓ΄. Η προσβολή των φαντασιών και η ιατρεία τους 281
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΔ’. Η πνευματική ειρήνη της καρδιάς 282
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΕ’. Η φροντίδα που πρέπει να έχη η ψυχή για να είρηνεύη 285
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΣΤ’. Αυτή η ειρηνική κατοικία οικοδομείται σιγά σιγά 286
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΖ’. Η ψυχή πρέπει να αποφεύγη κάθε τιμή και, ν’ αγαπά την ταπείνωσι και την πτώχεια του Πνεύματος, με την οποία αποκτάται η ειρήνη της ψυχής 288
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΗ’. Η ψυχή πρέπει να διατηρήται σε νοερή μοναξιά και ησυχία, για να φέρη ο Θεός την δική του ειρήνη μέσα της 290
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΘ’. Η φρόνησις που πρέπει να έχουμε στην αγάπη προς τον πλησίον, για να μη μας προκαλέση ενόχλησι στην ειρήνη αυτή 292
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Κ’. Η ψυχή αφού απογυμνωθή από την θέλησί της, πρέπει να στέκεται ενώπιον του Θεού 295
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΑ’. Δεν πρέπει κανείς να ζητά τροφές ούτε κάτι που προξενεί όρεξι, αλλά μόνον τον Θεό 300
ΚΕΦΑΛΑΙΟ KB’. Ο δούλος του Θεού δεν πρέπει να ανήσυχη και όταν ακόμη αισθάνεται μέσα του κάποια αντίστασι για την ειρήνη που προαναφέραμε 302
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΓ’. Ποια είναι η επιμέλεια την οποία έχει ο διάβολος για να ενοχλήση την ειρήνη αυτή της ψυχής μας. Εμείς πρέπει να αποφεύγουμε τις πανουργίες και τις απάτες του 304
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΔ’. Η ψυχή δεν πρέπει να συγχύζεται για τους εσωτερικούς πειρασμούς και λογισμούς 308
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΕ’. Οι πειρασμοί δόθηκαν από τον Θεό για ωφέλεια μας 309
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΣΤ’. Ποια ιατρεία πρέπει να μεταχειριζώμαστε για να μην ενοχλούμαστε στα σφάλματα και τις αδυναμίες μας 315
ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚΖ’. Η ψυχή πρέπει να ειρηνεύη και να προοδεύη χωρίς να χάνη καιρό 319

Βάρος 0,600 kg
Διαστάσεις 14,5 × 2,5 × 21,5 cm
ISBN

960894161X

Συγγραφέας

Αγίου Νικοδήμου του Αγιορείτου

Αξιολογήσεις

Δεν υπάρχουν αξιολογήσεις ακόμη.

Γίνε ο πρώτος που θα αξιολογήσει “Ο αόρατος πόλεμος”

Μπορεί να σε ενδιαφέρουν…